Boek 2 luisteroefeningen


Luisteroefeningen

N.B. wij raden aan om geen gebruik te maken van Internet Explorer: vaak blijken de luisteroefeningen dan niet te werken. Met Chrome, Firefox, Opera en Edge zouden ze probleemloos moeten werken.

Hoofdstuk 11 bladzijde 8

一 yī
二 èr
三 sān
四 sì
五 wŭ
六 liù
七 qī
八 bā

 

 
九 jiŭ
十 shí
十一 shí yī
十二 shí èr
十三 shí sān
十四 shí sì
二十 èr shí
三十 sān shí
二十一 èr shí yī
三十二 sān shí èr

 


Hoofdstuk 12 bladzijde 18

这是你的衬衣吗zhè shì nĭde chènyī ma?
是我的衬衣 shì wŏde chènyī
你的衣服很漂亮 nĭ de yīfu hĕn piàoliang
哪里哪里năli năli
我喜欢穿白色衣服wŏ xĭhuan chuān báisè yīfu
我喜欢穿红色衣服wŏ xĭhuan chuān hóngsè yīfu
你的鞋也很漂亮nĭde xié yĕ hĕn piàoliang
袜子也很好看wàzi yĕ hĕn hăo kàn

Hoofdstuk 12 nieuwe woorden, bladzijde 19

衣服 yīfu
漂亮 piàoliang
哪里 năli
鞋 xié
但是 dànshì
穿 chuān
袜子 wàzi
裤子 kùzi
套衫 tàoshān
衬衣 chènyī
裙子 qúnzi
裤袜 kùwà
服装 fúzhuāng
外套 wàitào

Hoofdstuk 13 bladzijde 23

今天天气怎么样 jīntiān tiānqì zĕnmeyang?
天气不好,下雨了 tiānqì bu hăo, xiàyŭ le.
昨天的天气好 zuótian de tiānqì hăo.
明天的天气太热 zuótian de tiānqì tài rè.
明天的天气怎么样 míngtiān de tiānqì zĕnmeyang?
我还不知道 wǒ bu zhīdao
可能有风 kĕnéng yǒu fēng,
可能有雪 kĕnéng yǒu xuĕ.

Hoofdstuk 13 bladzijde 24

今天 jīntiān
明天 míngtiān
昨 zuótian
天气 tiānqì
怎么样 zĕnmeyàng
下雨 xiàyŭ
知道 zhīdao
热 rè
太阳 tàiyáng
可能 kĕnéng
雪 xuĕ
凤 fēng
冬天 dōngtiān
夏天 xiàtiān
春天 chūntiān
秋天 qiūtiān

Hoofdstuk 14, bladzijde 29

你去哪儿 nĭ qù nă er?
我回家,你呢 wǒ huí jiā, nĭ ne?
我去学校 wǒ qù xuéxiào
你去学校坐汽车 nĭ qù xuéxiào zuò qìchē
还是坐火车 háishì zuò huǒchē?
我坐汽车,你呢 wǒ zuò qìchē, nĭ ne?
我骑自行车 wǒ qí zìxíngchē
我听说有人走路 wǒ tīng shuō yoŭ rén zǒu lù
我说走路很好骑 wǒ shuō zǒu lù hĕn hăo
自行车也好 qí zìxíngchē yĕ hăo
对了 duì le!

Hoofdstuk 14, bladzijde 30

哪儿  nă er
来  lái
去 qù
汽车 qìchē
还是 háishì
自行车 zìxíngchē
火车 huǒchē
坐 zuò
骑 qí
飞机 fēijī
医院 yīyuàn
家 jiā
商店 shāngdiàn
学校 xuéxiào
听 ting
说 shuō
走(路) zǒu (lù)

Hoofdstuk 15, bladzijde 34

小王告诉我你有什么爱好 xiăo Wáng, gàosu wǒ, nĭ yǒu shénme àihào?
我的爱好很多 wǒ de àihào hĕn duō
我喜欢看电影 wǒ xĭhuan kàn diànyĭng,
看书、睡觉、等等 kànshū, shuìjiāo, dĕng dĕng
你不喜欢运动 吗 nĭ bu xĭhuan yùndòng ma
还可以,你呢 hái kĕyĭ, nĭ ne?
我很喜欢运动 wǒ hĕn xĭhuan yùndòng
我最喜欢的运动是曲棍球 wǒ zuì xĭhuan de yùndòng shì qū gùnqiú
我觉得曲棍球不好玩 wǒ juéde qū gùnqiú buhăowán
足球比曲棍球好玩 zúqiú bĭ qū gùn qiú hăo wán
我也喜欢游泳 wǒ yĕ xĭhuan yóuyǒng
游泳也是我的爱好 yóuyǒng yĕ shì wǒ de àihào
朋友你有时间吗 péngyou, nĭ yǒu shíjiān ma?
我们一起去游泳好不好 women yīqĭ qù yóuyǒng hăo bu hăo? xuéxiào

Hoofdstuk 15, bladzijde 36

小王 xiăo wáng
告诉 gàosu
最 zuì
爱好 àihào
喜欢 xĭhuan
多 duō
很 hĕn
睡觉 shuìjiāo
觉得 juéde
等等 dĕng dĕng
看电视 kàn diànshì
看电影 kàn diànyĭng
还可以 hái kĕyĭ
音乐 yīnyuè
足球 zúqiú
运动 yùndòng
网际 wăngjì
电脑 diànnăo
网球 wăngqiú
曲棍球 qū gùn qiú
泳 yóuyǒng

Hoofdstuk 16, bladzijde 41

你几点起床 nĭ ji diăn qĭ chuáng?
七点半左右 qī diăn bàn zuǒ yòu.
起床以后你做什么 qĭ chuáng yĭhòu nĭ zuò shénme?
我先先脸,以后吃早饭 wŏ xiān xĭ liăn, yĭhòu chī zăofàn.
我先喝茶,以后我洗脸 、吃早饭 wŏ xiān hē chá, yĭhòu wŏ xĭliăn, chī zăofàn.
你吃什么 nĭ chī shénme?
我喜欢吃酸奶、鸡蛋、等等 wŏ xĭhuan chī suānnăi, jīdàn, dĕngdĕng.
我常常吃面包、奶酪 、喝牛奶 wŏ chángcháng chī miànbāo, năi lào, hē niúnăi.
吃早饭的时候你聊天吗 chī zăo fàn de shíhou nĭ líaotian ma?
吃早饭的时候我常常看报纸 chī zăo fàn de shíhou wŏ chángcháng kàn bàozhĭ.

Hoofdstuk 16, bladzijde 42

起床 qĭ chuáng
床 chuáng
左右 zuǒyòu
等等 dĕng dĕng
常常 cháng cháng
先 xiān
做 zuò
洗 xĭ
脸 liăn
洗 脸 xĭ liăn
早饭 zăo fàn
面包 miàn bāo
酸奶 suānnăi
奶酪 năi lào
牛奶 niú năi
报纸 bào zhĭ
聊天 líao tian
咖啡 kāfeī
茶 chá
鸡蛋 jī dàn
吃 hē
喝 chī
等等 dĕng dĕng
常常 cháng cháng

Hoofdstuk 17, bladzijde 47

Shìjiè hĕn dà 世界很大
Guójiā hĕn duō 国家很多
Wŏ shì hélánrén 我是荷兰人
Wŏ yŏu wàiguó péngyŏu 我有外国朋友
Tāmen cóng zhōngguó lái de 他们从中国来的

Hoofdstuk 17, bladzijde 48

世界 shìjiè
哪里 nălĭ
这里 zhèlĭ
国 guó
中国 zhōngguó
先 xiān
荷兰 hélán
国外 guówài
外国人 wài(guó)rén
国内 guónèi
中国人 zhōngguórén
荷兰人 hélánrén
欧洲 ōuzhōu
美洲 mĕizhōu
非洲 fēizhōu
亚洲 yàzhōu
法国 făguó
德国 déguó
比利时 bĭlìshí
英国 yīngguó
西班牙 xībānyá
从…来的 cóng…..lái de

Hoofdstuk 18, bladzijde 52

因为 yīnwèi
所以 suǒyĭ
为什么 wèishénme
什么 shénme
的时候 … de shíhou
在 zài
怎么 zĕnme
怎么样 zĕnmeyàng
如果 rúguǒ
但是 dànshì
已经 yĭjīng
都 dōu

Hoofdstuk 19, bladzijde 60

新 xīn
年 nián
节 jié
福 fú
蛋糕 dàn gāo
祝 zhù
快乐 kuài le
祝你 … 快乐 zhù nĭ … kuài le
生日 shēngrì
圣诞节 shèngdànjié
跳舞 tiàowŭ
请 qĭng

Hoofdstuk 19, bladzijde 61

新年 xīn nián
春节 chūn jié
除夕 chú xī
元宵节 yuán xiāo
清明节 qīng míng jié
端午节 duān wŭ jié
国庆节 guó qìng jié
中秋节 zhōng qiū jié

Hoofdstuk 20, bladzijde 65

Yŏu yītian, xiăo lóng de dùzi téng
Xiăo lóng qù yīyuàn kàn yīshēng
Xiăo lóng shuō: “Yīshēng nĭ hăo”
Yīshēng shuō: “Nĭ hăo xiăo lóng, nĭ yŏu shenme wèntí ?”
Xiăo lóng shuō: “Yīshēng, wŏ dùzi téng ”.
Yīshēng kàn xiăo lóng.
Yīshēng shuō: “Xiăo lóng, qīng zuò”.
Xiăo lóng kàn yòubian, kàn zuŏbian.
“Zuò zài năr?“
Yīshēng shuō: “haha, zài yĭzi shàng”.
Xiăo lóng shuō: ”Xièxiè yīshēng”
“Dùzi téng (pijn) ma?”
“Téng”.
“Tóu téng ma?”
“Bu téng”.
“Yănjing ne?”
“Wŏ bu zhīdào”.
“Wŏ kàn yi kàn…”
“Zhè shì shenme dòngwù?”
“Xiăo tùzi”.
“Zhè shì shenme yánsè?
“Hóngsè”.
“Zhè shì shenme?”
“Píngguŏ”
Yīshēng shuō: “Nĭ de yănjing hăo, nĭ mei yŏu wèntí.”
Xiăo lóng shuō: “Dāngrán! Wŏmen xiăo lóng dōu yŏu hăo yănjing”.
Yīshēng shuō: “Wŏ gĕi nĭ yào. Nĭ chī yào, nĭde shēntĭ yuè lái yuè hăo”
Xiăo lóng shuō: ”Xièxiè”.
Yīshēng shuō: “Zàijiàn”